top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden photobooth

Hier vindt u de algemene voorwaarden voor photobooths van BoothXperience. Mocht u vragen hebben over onze algemene voorwaarde dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op de photobooth verhuur door BoothXperience met huurders gesloten en betreffen de genoemde apparatuur in de bijlage. Als enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige deel van kracht en geldt voor de ongeldige bepaling dat deze wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder: Verhuurder : BoothXperience : De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur of materiaal huurt. Apparatuur : Alle (elektrische) apparatuur op het gebied van audiovisuele- en belichtingstechniek en overige apparatuur en materiaal die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij de voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmateriaal.

3. Huurperiode

De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten. Hierbij geldt een minimale huurperiode van één dag. De huurperiode vangt aan op het tijdstip van ondertekening van de huurovereenkomst en eindigt op het tijdstip van controle en retour apparatuur/materieel. Wanneer de huurtermijn wordt overschreden, worden er extra kosten in rekening gebracht. Elke overschreden termijn wordt berekend per dag. Wanneer de huurtermijn met meer dan 2 dagen is overschreden wordt het totale huurbedrag, inclusief de extra huurdagen, verhoogd met 25%. Wanneer de apparatuur geheel niet meer wordt teruggebracht wordt één maand huur in rekening gebracht en zal het aankoopbedrag van de apparatuur in zijn geheel verhaald op de huurder.

4. Tarieven en betalingscondities 

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuur-tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De verhuurprijzen luiden in EURO en zijn exclusief BTW (21%). Betalingen dienen plaats te vinden conform de betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij wanbetaling zal een incassobureau worden ingeschakeld, de bijkomende kosten zijn voor rekening van de huurder.

5. Verantwoordelijkheid

•    Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de met BoothXperience in de Overeenkomst omschreven Opdracht. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften.
•    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een Overeenkomst door BoothXperience uitgevoerde Opdracht.
•    Opdrachtgever zal BoothXperience op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de Opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet bereiken van de locatie, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op BoothXperience.
•    Indien BoothXperience op weg naar de Opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. BoothXperience zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
•    De opdrachtgever dient 48 uur voor het event de wensen voor het fotoframe door te geven zodat BoothXperience de tijd heeft om dit frame te maken en/of in te laden. In de bevestigingsmail van de getekende offerte zit een online vragenlijst met hierin instructie voor het fotoframe. BoothXperience zal bij geen input contact opnemen. Bij geen gehoor of bij geen input zal BoothXperience een neutraal frame instellen zonder tekst. Bij last minute aanvragen die korter dan 48 uur van tevoren zal er overleg zijn over de te leveren input voor het fotoframe.

De Opdrachtgever garandeert het volgende:


•    In het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of Zaken van BoothXperience .
•    Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met BoothXperience voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
•    De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
•    Indien het gaat om tentverhuur zorgt de Opdrachtgever ervoor dat er voldoende ruimte is voor de tent. Ook laat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer weten of er leidingen in de grond zitten. BoothXperience in niet aansprakelijk voor schade aan ondergrondse leidingen. Daarnaast laat de Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor aanvang weten als er geen haringen geslagen kunnen worden. In dat geval zullen er op kosten van Opdrachtgever betonblokken ingehuurd moeten worden om de stabiliteit van de tent te garanderen.
•    Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de Opdrachtgever hiervoor zorg dragen.
•    Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum Opdracht door Opdrachtgever aan BoothXperience zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door BoothXperience worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door BoothXperience extra kosten in rekening worden gebracht.
•    Tenminste 14 dagen voor datum Opdracht de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan BoothXperience zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht kan er een extra sjouwtoeslag door BoothXperience rekening worden gebracht.
•    Parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever en worden achteraf in rekening gebracht.
•    Kosten voor overtocht op een boot zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door BoothXperience achteraf in rekening worden gebracht.
•    Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor Zaken, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met Zaken. 
•    Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in Artikel 6 kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op BoothXperience .
•    Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de crew ten tijde van de uitvoering van de Opdracht.
•    Indien de apparatuur niet de volgende dag opgehaald kunnen worden maar alleen ’s avonds of ‘s nachts dan rekenen wij een extra toeslag van €75,- exclusief 21% btw.
•    Indien op het afgesproken tijdstip van bezorgen en/of ophalen niemand op locatie aanwezig is om de deur open te doen rekent BoothXperience €30,- exclusief 21% btw per uur voor het wachten. Dit wordt per kwartier achteraf gefactureerd.
•    Indien apparatuur buitensporig vies retour komt, brengen wij hier schoonmaakkosten voor in rekening a €30,- per uur exclusief btw. Dit wordt per kwartier achteraf gefactureerd.
•    Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een Opdracht te garanderen, is BoothXperience gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met BoothXperience in de Overeenkomst genoemde vergoeding.

 

6. Reserverings-annulering

Indien huurder bij de verhuurder een boeking heeft geplaats voor het huren van een photobooth, kan deze reserveringen tot 30 dagen voorafgaand aan de boeking kosteloos geannuleerd worden. In een periode korter dan 30 dagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit is voor de boeking die BoothXperience gemist hebben omdat BoothXperience voor de desbetreffende datum de photobooth vastgehouden heeft.

Indien de huurder niet binnen de betalingstermijn de betaling heeft voldaan, dan heeft de verhuurder het recht om eenzijdig te annuleren waarbij de huurder het volledige bedrag verschuldigd blijft aan de verhuurder. Dit voor de gemaakte voorbereidingskosten en voor de boeking die BoothXperience mist omdat BoothXperience voor de desbetreffende datum de photobooth vastgehouden heeft. BoothXperience zal een mogelijke eenzijdige annuleringt tijdig aankondigen en de klant de mogelijkheid geven om dit te voorkomen. BoothXperience zal dit alleen in uiterste gevallen toepassen wanneer een klant niet meer reageert en/of zich niet aan gemaakte afspraken houdt. 

7. Gebruik

De huurder zal de apparatuur en het materiaal uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd.  

8. Verbod onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, danwel anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. 

9. Vervoer

Binnen een straal van 20km van Zwolle rekenen wij geen bezorg kosten voor de photobooth. Per extra kilometer wordt er een bedrag van 0,50 euro in rekening gebracht.  

10. Schade

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

11. Verduistering

Alle schade die voortvloeit uit verduistering wordt gemeld bij de politie en alle overheidsinstanties. Indien er geen politieonderzoek volgt behouden wij het recht zelfstandig onderzoek te doen en ieder ander aan te houden en over te dragen.  

12. Verzekeringen

BoothXperience is niet aansprakelijk voor schade aan de verhuurde apparatuur of gevolgschade; de huurder is hiervoor aansprakelijk. In geval van verlies, diefstal of schade dient de huurder:

  • BoothXperience binnen 1 dag telefonisch in te lichten

  • In geval van verlies of diefstal tevens aangifte te doen bij de politie

  • BoothXperience is niet verantwoordelijk voor het verlies van data.

Artikel 9. Bezorging, ophalen, installatie en afbouw

9.1. Standaard bezorging: De photobooth wordt op de huurdatum geleverd binnen een door de huurder op te geven tijdvak van minimaal 4 uur tussen 08:00 – 20:00 uur.

9.2. Standaard ophalen: De photobooth wordt opgehaald 1 dag na de huurperiode, met uitzondering van officieel erkende feestdagen, binnen een door de huurder op te geven tijdvak van minimaal 4 uur tussen 08:00 – 20:00 uur.

9.3. Indien op het moment van bezorging niemand aanwezig is op de locatie, dan zal BoothXperience de photobooth nogmaals bezorgen en worden per extra bezorging bezorgkosten aan de huurder in rekening gebracht van € 75,- incl. btw.

9.4. Indien op het moment van ophalen niemand aanwezig is op de locatie, dan wordt de photobooth de volgende dag opgehaald en wordt een extra huurdag aan de huurder in rekening gebracht.

9.5. Tijdens de installatie van de photobooth dient er iemand aanwezig te zijn om BoothXperience de juiste locatie voor de photobooth te wijzen.

9.6. Afhankelijk van de meegebrachte photobooth, heeft BoothXperience tijdens het opbouwen en afbreken ongeveer 5 minuten hulp nodig van een sterke man om de photobooth rechtop te zetten en weer af te breken. Indien de huurder niet de medewerking verleent zoals omschreven in dit artikel en dit tot oponthoud leidt, dan heeft BoothXperience het recht op basis van nacalculatie extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.

9.7. De photobooth dient altijd binnen geplaatst te worden op een vlakke, stabiele en droge ondergrond. Let op: De photobooth kan in of onder een tent worden geplaatst, indien het gaat om een deugdelijke tent en de photobooth op een verhoogde vloer komt te staan. Let op: Indien bij aankomst op de locatie blijkt dat binnenplaatsing niet mogelijk is, dan wordt de photobooth niet geplaatst en blijven de overeengekomen kosten verschuldigd. Een uitzondering hierop is de Fotozuil. Deze kan uitsluitend na voorafgaand overleg buiten geplaatst worden. Buitenplaatsing of plaatsing onder een tent is te allen tijde het risico van de huurder.

9.8. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de locatie goed bereikbaar is voor de transportmiddelen van BoothXperience . Laden en lossen van de photobooth dient altijd voor de deur mogelijk te zijn, indien dit niet mogelijk is, dan dient de huurder dat vooraf aan BoothXperience kenbaar te maken.

9.9. BoothXperience gaat ervan uit dat er kosteloos een parkeerplaats voor zijn auto met aanhanger beschikbaar is. Eventuele parkeerkosten boven de 10 euro worden op basis van nacalculatie doorberekend aan de huurder.

Artikel 17. Overmacht

17.1. BoothXperience is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; diefstal; brand; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; storing in de stroomvoorziening; internetstoring; verkeersstoringen; overheidsmaatregelen.

17.2. Indien er sprake is van overmacht, dan zal BoothXperience niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel BoothXperience als de huurder gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens

19.1. BoothXperience verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BoothXperience kan de huurder het privacy beleid van BoothXperience raadplegen, zie [link naar privacy beleid].

bottom of page